Ochrona danych

Dane osobowe użytkownika będą przez nas gromadzone i przetwarzane wyłącznie w zakresie opisanym w poniższej deklaracji o ochronie danych. Jeśli użytkownik, w związku z naszymi usługami, zostanie poproszony w ramach formularza on-line o wyrażenie zgody, zgoda taka jest nam udzielana poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru w zakresie takim, że dane osobowe użytkownika możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Odwołanie można skierować na piśmie do firmy SunaCare GmbH, Uhlandstraße 175, 10719 Berlin. Wystarczy jednak również wiadomość e-mail na adres kontakt@sunacare.pl. Nasze usługi będą jednak wówczas udostępniane użytkownikowi w ograniczonym zakresie.

1. Sposób i zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie przez nas danych osobowych ma miejsce w przypadku wypełnienia i wysłania przez użytkownika kwestionariusza on-line na naszej stronie internetowej lub w przypadku świadczenia przez nas naszych usług pośrednictwa. a) Dane główne Z chwilą, gdy użytkownik zainteresowany naszymi usługami wypełni formularz on-line na naszej stronie internetowej, gromadzimy odczytane stamtąd dane główne: Nasza usługa nie kończy się na samym przekazaniu umowy na usługę opieki. Jest dla nas więcej niż oczywiste, by również służyć użytkownikowi radą i pomocą również w trakcie istniejącej umowy. W tym celu korzystamy z podanego powyżej przez użytkownika numeru telefonu i adresu e-mail również w celu możliwości kontaktu z użytkownikiem w ramach naszej osobistej obsługi klienta, aby uzyskiwać informacje o zadowoleniu użytkownika i rozwiązywać ewentualne pojawiające się problemy. b) Dane dotyczące użytkowania / profile użytkowania / pliki cookie Użytkownik może odwiedzać i wyświetlać nasze strony zasadniczo bez oddzielnego podawania danych osobowych. Podczas korzystania pojawiają się jednak określone dane. W przypadku tych danych dotyczących użytkowania obowiązują następujące zasady: aa) Podczas odwiedzania naszych stron internetowych przez zarejestrowanych użytkowników lub zwykłych użytkowników Internetu zapisujemy określone dane w tak zwanych plikach dziennika. Plik dziennika zawiera adres IP, początek i koniec odwiedzin na naszej stronie, przesłaną ilość danych oraz podstrony wywoływane na naszej stronie internetowej. Pliki dziennika są przez nas gromadzone i zapisywane z jednej strony z powodów bezpieczeństwa, aby móc śledzić przypadki nieprawidłowego korzystania z naszych usług. Z drugiej strony, dzięki tym danym dowiadujemy się o tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi. W ten sposób dowiadujemy się przykładowo, które strony są szczególnie ulubione, w jakich godzinach korzystanie z naszych usług jest szczególnie intensywne, jak odbywa się poruszanie się w obrębie usług itd. Wyniki tej analizy są dostępne na koniec w postaci statystycznej i anonimowej. Wyniki wykorzystujemy do technicznej i redakcyjnej optymalizacji naszych usług. Oznacza to przykładowo, że nie wiemy, jaki jest preferowany przez danego użytkownika sposób korzystania, lecz jedynie to, że istnieje użytkownik korzystający w dany sposób. Nie mamy jakiegokolwiek zamiaru ani żadnego interesu w identyfikowaniu użytkownika jako określonej osoby na podstawie adresu IP. bb) Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics, będącej usługą analizy sieciowej firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwanej dalej „Google”). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych w komputerze użytkownika i umożliwiających analizowanie korzystania przez niego ze strony internetowej (więcej na temat plików cookie zawiera punkt ee) poniżej). Generowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej (wraz z adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizowania korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu przygotowywania dla nas raportów o działaniach użytkownika w sieci oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu. Firma Google będzie również w razie potrzeby przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub w zakresie, w jakim dane osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik ma ponadto prawo w dowolnej chwili sprzeciwić się gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu danych w sposób określony w punktach 1. c) aa) do bb)   cc) W ramach naszych stron internetowych korzystamy ponadto z naszych własnych plików cookie. Poprzez nasze własne pliki cookie spływają do nas dane dotyczące logowania, informacje o rodzaju przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika, data i godzina odwiedzin na stronie oraz numer pliku cookie. Takie korzystanie z plików cookie umożliwia nam rozpoznanie użytkownika, który po wcześniejszej sesji ponownie odwiedza naszą witrynę internetową. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić korzystanie z plików cookie (również w zakresie wymienionych w punkcie bb) powyżej), w przeglądarce internetowej istnieje możliwość uniemożliwienia przyjmowania i zapisywania plików cookie. Aby się dowiedzieć, w jaki sposób działa to w danej wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce, można skorzystać z funkcji Pomocy przeglądarki lub zwrócić się do jej producenta. Pełne bezpieczeństwo i wygoda korzystania ze strony, o które przez cały czas się staramy, są jednak możliwe tylko poprzez korzystanie z plików cookie.

2. Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane użytkownika są przekazywane osobom trzecim jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji istniejących warunków umowy z użytkownikiem lub dochodzenia naszych roszczeń i praw (na przykład przekazaniu lub przesłaniu danych do usługodawcy opieki, jeśli użytkownik podpisał umowę), na wniosek organów administracyjnych, szczególnie organów śledczych i nadzorujących oraz gdy przekazanie danych jest wymagane do ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa i ładu publicznego, jak również w dochodzeniach związanych z czynami karalnymi oraz gdy jesteśmy w inny sposób zobowiązani do tego z mocy prawa.

3. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera odsyłacze (linki) do stron innych, niezwiązanych z nami operatorów. Po kliknięciu linków przestajemy mieć wpływ na przetwarzanie ewentualnych danych osobowych (na przykład adresu IP lub adresu URL, pod którym znajduje się link) przekazywanych osobie trzeciej poprzez kliknięcie linku, gdyż siłą rzeczy nie mamy kontroli nad postępowaniem osób trzecich. Z tego powodu nie odpowiadamy w żaden sposób za przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych przez osoby trzecie.

4. Informacje, poprawianie, usuwanie, blokowanie

Na pisemne lub wyrażone w formie tekstowej przez użytkownika żądanie udzielamy w każdej chwili informacji o tym, jakie dane osobowe tego użytkownika są u nas przechowywane. Użytkownik ma ponadto możliwość zlecić nam zablokowanie lub usunięcie danych. Z usuwania wyłączone są wyłącznie dane, które są nam potrzebne do realizacji niewykonanych dotychczas zadań lub dochodzenia naszych praw i roszczeń, jak również dane, które musimy przechowywać z mocy prawa.

5. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, by dane osobowe naszych użytkowników były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Ponadto w każdym przypadku z naszej strony dostęp do danych osobowych użytkownika mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione i to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w ramach wymienionych powyżej celów.

status: November 2014