Regulamin

Regulamin korzystania z usług SunaCare GmbH

1.Zakres obowiązywania

1.1 Postanowienia regulaminu obejmują wszelkie oświadczenia woli, umowy, czynności prawne spółki SunaCare GmbH (zwaną dalej: SunaCare) wobec usługodawców w związku z pośrednictwem w zawieraniu umów o pomoc domową oraz/lub opiekę.

1.2 Postanowienia regulaminu usługodawcy odbiegające od postanowień tego regulaminu nie obowiązują i nie wchodzą w zakres umowy, wyjątek stanowią jedynie ustalenia wyraźnie potwierdzone w formie pisemnej przez SunaCare.

2. Przedmiot umowy zawartej z SunaCare

2.1 SunaCare pośredniczy odpłatnie między prywatnymi klientami w Niemczech (zwanymi dalej: zleceniodawcami) i wykwalifikowanymi dostawcami usług w opiece (zwanymi dalej usługodawcami) w zawieraniu umów o pomoc domową oraz/lub opiekę w domu osoby wymagającej opieki. SunaCare doradza w zakresie usług w opiece, wyszukuje na podstawie wypełnionego przez zleceniodawcę formularza odpowiednie osoby do opieki i pośredniczy w zawarciu umowy między usługodawcą a zleceniodawcą. Umowy o opiekę obejmują tylko takie usługi jak gotowość do pracy na wezwanie, pomoc przy prowadzeniu domu i organizacji dnia (np. zakupy produktów żywnościowych, pranie, sprzątanie, gotowanie, towarzyszenie do lekarza), w razie potrzeby również czynności w zakresie mycia i higieny intymnej. SunaCare nie pośredniczy w zawieraniu umów, których przedmiotem są usługi medyczne.

2.2 Umowy o opiekę są zawierane wyłącznie między zleceniodawcą i usługodawcą. Za świadczone usługi, zawarcie umowy oraz jej realizację jest odpowiedzialny wyłącznie usługodawca jako strona umowy zleceniodawcy.

2.3 SunaCare doradza i wspiera usługodawcę, w razie potrzeby również przy założeniu działalności gospodarczej w Niemczech.

3. Formularz na stronie internetowej oraz zawarcie umowy

3.1 Aby skorzystać z usług pośrednictwa usługodawca najpierw wypełnia formularz na stronie www.sunacare.pl podając dane potrzebne do dobrania odpowiedniego zlecenia. Dane osobowe są przesyłane za pomocą bezpiecznego szyfrowania, traktowane ściśle poufnie i używane tylko i wyłącznie do wyszukiwania odpowiednich zleceń oraz do pośredniczenia w zawieraniu umów.

3.2.Formularz mogą wypełnić tylko osoby pełnoletnie oraz osoby posiadające zdolność do czynności prawnych.

3.3 Dane wprowadzane do formularza na stronie internetowej muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zabronione jest podawanie danych osób trzecich oraz danych osób, które nie upoważniły tego za pomocą odpowiedniego pełnomocnictwa.

4. Koszty, czas trwania

4.1 Za pośrednictwo w zawarciu umowy o opiekę ze zleceniodawcą, za doradztwo i konsultacje oraz pomoc ze strony koordynatorów przypada miesięczna opłata, która jest ustalana indywidulanie. Opłata obejmuje również podatek od towarów i usług oraz wszelkie dodatkowe opłaty.

4.2 Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje skuteczne dla obu stron.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Jako konsument, czyli jako osoba fizyczna, która zawiera umowę dotyczącą pośrednictwa w zawarciu umowy o opiekę w celu nieobejmującym ani jej działalności zawodowej ani działalności gospodarczej, usługodawca może skorzystać z prawa do odstąpienia, o którym niniejszym SunaCare informuje i poucza:

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w formie pisemnej (np. list, fax, e-mail). Okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednak nie przed zawarciem umowy i nie przed spełnieniem obowiązków informacyjnych zgodnie z artykułem 246 § 2 w połączeniu z § 1 ust. 1 i 2 Ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. EGBGB). Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczy odesłać odstąpienie w odpowiednim czasie. Odstąpienie należy wysłać na adres:

SunaCare GmbH

Uhlandstraße 175

10719 Berlin

Fax: 030 – 60 98 84 639

E-mail: info@sunacare.de

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia należy dokonać zwrotu obustronnie odebranych usług i ewentualnie wydania zaciągniętych użytków (np. odsetki). Jeżeli nie jest możliwe zwrócenie w całości, ani częściowo odebranej usługi oraz użytków (np. korzyści uzyskanych z używania rzeczy) albo zwrócenie jej tylko w gorszym stanie, należy zapłacić odszkodowanie. Skutkiem tego należy uregulować zobowiązania finansowe wynikające z umowy za okres do złożenia odstąpienia. Z zobowiązania finansowego należy się wywiązać w ciągu 30 dni. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla Państwa wraz z wysłaniem odstąpienia, dla nas z otrzymaniem tego odstąpienia.

Szczególne wskazówki

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przed terminem, jeżeli umowa jest całkowicie wykonana przez obie strony na wyraźne życzenia Państwa, zanim skorzystali Państwo ze swego prawa do odstąpienia.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpieniu od umowy

7.Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych oraz traktowanie ich poufnie jest dla SunaCare sprawą oczywistą. SunaCare przestrzega regulacji zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych, w szczególności zaś w Federalnej Ustawie o ochronie danych (niem. Bundesdatenschutzgesetz) oraz Ustawie o telekomunikacji (niem. Telekommunikationsgesetz).

8. Odpowiedzialność

8.1 Odpowiedzialność za wykonane usługi ze strony SunaCare regulują obowiązujące przepisy.

8.2 SunaCare odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania albo naruszenia istotnego zobowiązania. SunaCare odpowiada również zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody, które wynikają z braku zapewnionej właściwości, są skutkiem spowodowanego przez SunaCare narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia, albo za które przewidziane jest przejęcie odpowiedzialności zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt (niem. Produnkthaftungsgesetz). W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest – niezależnie od podstawy prawnej – wyłączona.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Umowa z SunaCare jest zawierana na podstawie niniejszego regulaminu oraz informacji pisemnych skierowanych do usługodawców przez SunaCare, nie jest przewidziany osobny tekst umowy. Dane usługodawców są przez SunaCare zapisywane, nie mają oni jednak do nich dostępu elektronicznego.

9.2 Do umowy zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz niemieckie Prawo Prywatne Międzynarodowe (niem. Internationales Privatrecht) są z zastosowania wyłączone. Jeżeli usługodawca jest konsumentem (por. Punkt 5), zastosowanie znajdują obowiązkowe przepisy ochrony praw konsumenta, które obowiązują w miejscu zamieszkania usługodawcy, jeżeli oferują one większy zakres ochrony.

9.3 Jeżeli usługodawca jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego, podmiotem majątku publiczno-prawnego lub nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Republice Federalnej Niemiec, właściwość sądową ustala się wyłącznie na miasto Berlin, dzielnica Mitte.